กาพย์

กาพย์ยานี11 คุณค่าภาษาไทย

03/02/2021

คุณค่าภาษาไทย

ชนชาติไทยได้สืบสาน

อักษรามีมานาน

แต่ก่อนกาลสุโขทัย

ทั้งฟังพูดอ่านเขียน

หมั่นพากเพียรเป็นนิสัย

ใช้ภาษาให้สมวัย

ล้วนพึงใจผู้พบพาน

สื่อสารผ่านวาที

ใช้คำที่เสนาะหวาน

เลือกใช้ให้เหมาะการณ์

ช่วยผูกสานความสัมพันธ์

สืบสานภาษาไทย

พึงรู้ไว้ใช้สร้างสรรค์

สืบทอดสานต่อกัน

สิ่งสำคัญของชาติไทย