กาพย์

กาพย์ยานี11 ศาสนาพุทธกับยุคที่เปลี่ยนไป

03/02/2021

พุทธศาสนา

ก่อเกิดมาแต่ช้านาน

ก่อนสมัยพุทธกาล

เนิ่นนมนานนับพันปี

พุทธศาสนา

หลักธรรมาประเสริฐศรี

มุ่งสอนสร้างกรรมดี

เพื่อทางที่สู่นิพพาน

พุทธศาสนา

ศาสดาน่ากล่าวขาน

พระพุทธทรงชาญ

ชี้นำทางเป็นสุขใจ

พุทธศาสนา

ผ่านเวลายุคสมัย

ศรัทธาเริ่มเสื่อมไป

เพราะเหตุใดใคร่ตรึกตรอง

พุทธศาสนา

เริ่มถึงคราน่ามัวหมอง

เมื่อคนชั่วมาเกาะกอง

เป็นกิเลสดุจเปรตมาร

ถึงเวลาควรบำรุง

แก้ปรับปรุงและสืบสาน

เชิดชูให้อยู่นาน

อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทย