กาพย์ยานี11 ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

เป็นจุดเปลี่ยนของเมืองไทย

ตะวันออกเฉียงใต้

มีจุดหมายร่วมช่วยกัน

รวงข้าวสีเหลืองทอง

รุ่งเรืองรองร่วมผลักดัน

สิบรวงมัดรวมกัน

สานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

วิสัยทัศน์สามัคคี

เป็นสักขีความแน่นเหนียว

เอกลักษณ์ความกลมเกลียว

เป็นหนึ่งเดียวประชาคม

สิบชาติสู่องค์กร

รวมนครได้เหมาะสม

ประชาพาชื่นชม

สู่สากลชนเอเชีย

อินโดและพม่า

กัมพูชามาเลเซีย

ขจัดขัดแย้งเสีย

ร่วมไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์

บรูไนและเวียดนาม

เข้ามาตามสมานฉันท์

ฟิลิปปินส์มาร่วมกัน

สิงค์โปร์และลาวไทย

การก่อตั้งอาเซียน

เพื่อแลกเปลี่ยนสู่ยิ่งใหญ่

ตะวันออกเฉียงใต้

ร่วมก้าวไกลไปด้วยกัน

เศรษฐกิจการค้าขาย

ร่วมขยายสิทธิ์เลือกสรร

ชาวไทยทุกชีวัน

สานสัมพันธ์ประชาคม