กาพย์

กาพย์ยานี11 วัฒนธรรมไทย

19/02/2021

เมื่อเห็นเป็นรู้นาม

เมืองสยามงามแบบไทย

ประเพณียิ่งใหญ่

สากลไกลใคร่ยลยิน

อาหารน่าลิ้มลอง

วิถีของชาวท้องถิ่น

รสชาติละมุนลิ้น

เชิญชวนชิมอาหารไทย

แต่งกายแบบพื้นเมือง

งามลือเลื่องการสวมใส่

สุภาพงามละไม

ห่มสไบโจงกระเบน

ไหว้งามตามฉบับ

ดูระดับเน้นให้เห็น

งดงามตามหลักเกณฑ์

อัตลักษณ์เป็นต้องตา

ประเพณีเทศกาล

แห่เทียนงานเข้าพรรษา

ลอยกระทงล่องธารา

โคมบูชาลอยฟ้าไกล

เอกลักษณ์ศรีสยาม

ล้วนแล้วงามตามสมัย

วัฒนธรรมของไทย

ควรใส่ใจใฝ่คำนึง

ประเพณีสู่สากล

เราทุกคนควรซาบซึ้ง

ต่างชาติล้วนตราตรึง

เมื่อมาถึงได้พบพาน

กล่าวถึงปัจจุบัน

คนไทยนั้นต้องสืบสาน

อนุรักษ์ให้ยาวนาน

สิ่งดีงามของชาติไทย