กาพย์

กาพย์ยานี11 ภาวะโลกร้อน

14/02/2021

ภาวะเรือนกระจก

ควรวิตกแก้ปัญหา

โลกร้อนก่อนเวลา

ต้องหันมาร่วมช่วยกัน

กระทบทั่วทุกชาติ

เพราะอากาศแปรเปลี่ยนผัน

อีกเพราะมนุษย์นั้น

เหตุสำคัญต้องดูแล

ช่วยปิดน้ำปิดไฟ

เมื่อไม่ใช้ต้องแยแส

แยกขยะให้ถูกแน่

เพื่อประโยชน์หลากประการ

ทั้งทรัพยากร

ประหยัดก่อนไม่ล้างผลาญ

ส่งเสริมพลังงาน

ที่สะอาดและปลอดภัย

สิ่งที่พอทำได้

ควรใส่ใจเร่งแก้ไข

เพื่อรักษาโลกนี้ไว้

ให้ปลอดภัยนานเท่านาน

Only registered users can comment.

  1. มีกลอนหลากหลายจริง ๆ เว็บนี้ เอา PM2.5 ด้วยเลย

Comments are closed.